Trích từ Dân Chúa

Lễ Giáng Sinh: Nhóm Bông Hồng Xanh công tác xã hội giáo xứ Kon H’Ring và Vĩnh Hòa GP Ban Mê Thuột

Maria Vũ Loan

URL: http://danchuausa.net//le-giang-sinh-nhom-bong-hong-xanh-cong-tac-xa-hoi-giao-xu-kon-hring-va-vinh-hoa-gp-ban-me-thuot/