Trích từ Dân Chúa

Lễ Chúa Thăng Thiên: Chuyển giao sứ mạng

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM A (24/05/2020)

"Các con hãy đi khắp thế gian,
rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Trong lãnh vực sản xuất công nghiệp của thế giới ngày nay thì việc chuyển giao công nghệ là hết sức quan trọng và xẩy ra thường xuyên. Nhờ có chuyển giao công nghệ mà các phương pháp và kỹ năng mới được chuyền từ người/côngty/quốc này sang người/công ty/quốc gia khác khiến việc sản xuất hàng hóa càng ngày càng được mở rộng.

Trong lịch sử Kitô giáo cũng có một sự chuyển giao vô cùng quan trọng: đó là sự chuyển giao sứ mạng. Người chuyển giao là Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Những người nhận sự chuyển giao là các tông đồ của Chúa và các Kitô hữu chúng ta. Công việc được chuyển giao là việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi tạo vật.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 28,16-20: Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời rao. giảng bằng những phép lạ kèm theo.

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 28,16-20:

3.1 Chúa Giêsu Kitô về trời sau khi hoàn tất sứ mạng Thiên Chúa Cha giao là 33 năm sống trên trần gian với sự nghiệp của một người thợ mộc tại Nazaret, của vị thiên sai rao giảng Tin Mừng khắp các thành thị và làng mác Palestin, ban phát ơn cứu độ cho mọi người, nhất là với công trình có một không hai của một Thiên Chúa bị đóng đinh thập giá và Phục Sinh. Vì đã hoàn thành xuất sắc công việc được Chúa Cha giao nên Chúa Giêsu Kitô được đem về trời, ngự bên hữu Chúa Cha.

3.2 Chúa Giêsu Kitô chuyển giao cho các tông đồ sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu độ cho mọi thụ tạo: Chúa Giêsu Kitô về Trời nhưng công việc của Ngài phải được tiếp tục và các Tông đồ đã được Chúa chuyển giao công việc cũng là sứ mạng ấy. Sau các Tông đồ là tất cả những người chịu phép rửa tội dược chuyển giao sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa.

3.3 Chúa Thánh Thần được Chúa Giêsu Kitô ban cho cho các tông đồ sẽ giúp các ngài thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu độ cho mọi thụ tạo: Trước khi về Trời, Chúa Giêsu Kitô đã xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần (là Đấng Bảo Trợ khác) cho các Tông đồ và các tin hữu để họ thi hành sứ mạng được giao.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 28,16-20:

4.1 Chúng ta hãy cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Chúa Giêsu Kitô về việc Người đã thực hiện sứ mạng Cứu Độ nhân loại bắng cuộc sống trần gian và bằng cái chết thập giá và sự phục sinh của Người.

4.2 Chúng ta hãy đón nhận sứ mạng loan báo Tin Mừng và hãy thi hành sứ mạng ấy với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần vì đó là vinh dự lớn lao của chúng ta.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 28,16-20:

KHAI MỞ:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Con Cha là Chúa Giê-su Kitô đã chu toàn sứ mạng cứu độ nhân loại và trở về với Chúa Cha. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trong thế giới hôm nay khám phá ra chương trình cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu Kitô thực hiện.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa thực thi sứ mạng mà họ đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người tích cực sống đức tin và ra đi loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi loàa thụ tạo.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa tất cả các Kitô hữu yếu đức tin được chứng kiền những kỳ công mà Thiên Chúa thực hiện trong cộng đồng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã hòan tất chương trình cứu độ và trở về ngự bên hữu Chúa Cha. Người còn giao cho chúng con sứ mạng loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi loài thụ tạo.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết cách thi hành sứ mạng cao cả ấy để Cha đựoc vinh danh và mọi thụ tạo được nghe Tin Mừng. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

Sài-gòn ngày 22 tháng 05 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//le-chua-thang-thien-chuyen-giao-su-mang/