Trích từ Dân Chúa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lm Anthony Trung Thành

URL: http://danchuausa.net//le-chua-giesu-chiu-phep-rua/