Trích từ Dân Chúa

Lạy Chúa! Con như người thợ dệt

Người Giồng Trôm

URL: http://danchuausa.net//lay-chua-con-nhu-nguoi-tho-det/