Trích từ Dân Chúa

Lào: 7 Kitô hữu bị bắt trong lúc cử hành phụng vụ Giáng sinh

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//lao-7-kito-huu-bi-bat-trong-luc-cu-hanh-phung-vu-giang-sinh/