Trích từ Dân Chúa

Làm chứng cho Chúa và Tin Mừng

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (15/12/2019)

"Hãy về thuật lại … những gì các ông nghe và thấy:
người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi,
người điếc được nghe, người chết sống lại,
và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó;
và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Thanh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói một câu bất hủ: ”Ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dậy” Câu nói trên rất trùng khớp với câu nói của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu của Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A khi Người trả lời cho những người được Gio-an Tẩy Giả sai đến hỏi ”Ngài có phài là Đấng phải đến hay dân chúng còn phải chờ một Đấng nào khác.” Đức Giê-su đã nói với họ: "Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". Đức Giê-su đã muốn những con người ấy trở thành các chứng nhân “mắt thấy tai nghe” cho Ngài. Đó cũng là điều mà Thiên Chúa muốn ở mỗi người công giáo chúng ta.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 11,2-11: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng nào khác?" Khi ấy, Gio-an ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Ki-tô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giê-su liền nói với đám đông về Gio-an rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 11,2-11:

3.1 Gio-an ngồi trong tù cũng thắc mắc về Đức Giê-su nên mới cho các đồ đệ đến gặp Đức Giê-su và trực tiếp hói Ngài: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Gio-an thắc mắc vì thấy Đức Giê-su không thể hiện một dung mạo và không có những hành động mà ông nghỉ vế Đấng Mê-si-a. Thay vì nghiêm khắc trừng phạt dân It-ra-en, Đức Giê-su lại rất nhân từ, khoan dung và yêu thương những người chạy đến vói Ngài.

3.2 Đức Giê-su đã trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của Gio-an: "Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta". Với câu trả lời này Đức Giê-su đã khẳng định Ngài là Đấng phải đến, tức là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa mà dân Ít-ra-en đang nong chờ. Hơn nữa Đức Giê-su còn cho Gio-an biết Ngài là hiện thân của một Thiên Chúa giầu lòng thương xót, chuyên chữa lành và thứ tha, chứ không phải của một Thiên Chúa nghiêm khắc thích trừng phạt dân.

3.3 Đức Giê-su khen ngợi Gio-an: Như đáp lại sự mong đợi của Gio-an Đức Giê-su đã lên tiếng khen ngợi Vị Tiền Hô của mình: ”Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gio-an Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 11,2-11:

4.1 Không gì thuyết phục bằng chứng cớ của mắt thấy tai nghe: Không có bằng chúng nào giá trị cho bằng bằng chứng ”mắt thấy tai nghe”. Đức Giê-su đã muốn các môn đệ của Gio-an trở thành những chứng nhân của mình, trước khi Ngài sai Nhóm Mười Hai di loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Ngài ở khắp tứ phương thiên hạ.

4.2 Muốn làm chứng cho những điều kỳ diệu mà Chúa đã và đang thực hiện trong vũ trụ và lịch sử thế giới, nhất là trong đời sống riêng của chúng ta thì chúng ta phải thông thạo Phúc Âm, có mối quan hệ mật thiết với Chúa Giê-su và biết nhận ra hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời và chung quanh mình. Những điều kiện ấy có tính quyết định, chứ không phải là trò chơi mà chúng ta có thể xem thường. Nói cách khác muốn làm chứng nhân cho Chúa và Tin Mừng của Ngài chúng ta phải để Chúa Thánh Thần soi sáng. hướng dẫn và hành động trong chúng ta.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 11,2-11:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chúng con đã bước vào Mùa Vọng được hai tuần rồi. Mùa Vọng chẳng những đòi chúng con phải chuẩn bị tâm hồn đón mừng Con Cha mà còn buộc chúng con trở thành chứng nhân cho Con Cha nữa. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi ấy, Gio-an ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Ki-tô. Ông sai môn đệ đến gặp Người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết tìm đến với Chúa Giê-su hoặc với các môn đệ của Người là các Ki-tô hữu mà nói lên những thắc mắc về Người

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Các môn đệ Gio-an đến hỏi Chúa rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết làm chứng cho những người chung quanh về Chúa Giê-su và Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gio-an những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người biết thuật lại cho người khác những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại và cho bản thân họ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho có nhiều người được sai đền dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Vọng Năm A này.

Chúng con quyết tâm trở thành chúng nhân cho Con yêu dấu của Cha là Chúa Giê-su Ki-tô, để nhiều người tin nhận Người.

Chúng con xin Cha ban sức mạnh cho chúng con để chúng con thực hiện lời hứa này

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con., Đấng phải đến trong thế gian này. Amen.

Sài-gòn ngày 14 tháng 12 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//lam-chung-cho-chua-va-tin-mung/