Trích từ Dân Chúa

Kỷ lục lạnh ở Bangladesh xuống 2,6 °C, Caritas bắt đầu cứu cấp hàng ngàn nạn nhân

Xavier Nguyễn Đông

URL: http://danchuausa.net//ky-luc-lanh-o-bangladesh-xuong-26-c-caritas-bat-dau-cuu-cap-hang-ngan-nan-nhan/