Trích từ Dân Chúa

Kitô hữu Ấn độ được sức mạnh vượt qua bạo lực nhờ đọc kinh Mân Côi

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//kito-huu-an-do-duoc-suc-manh-vuot-qua-bao-luc-nho-doc-kinh-man-coi/