Trích từ Dân Chúa

Khôn ngoan và khờ dại (2)

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net//khon-ngoan-va-kho-dai-2/