Trích từ Dân Chúa

Khôn ngoan tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//khon-ngoan-tinh-thuc-va-san-sang-don-chua-den/