Trích từ Dân Chúa

Khi sống lại, người ta…

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//khi-song-lai-nguoi-ta/