Trích từ Dân Chúa

Khai mạc tuần tĩnh tâm năm 2017 của Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

Gp Lạng Sơn Cao Bằng

URL: http://danchuausa.net//khai-mac-tuan-tinh-tam-nam-2017-cua-linh-muc-doan-giao-phan-lang-son-cao-bang/