Trích từ Dân Chúa

Khả năng chịu đựng bị sỉ nhục vì Chúa và giống Chúa

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//kha-nang-chiu-dung-bi-si-nhuc-vi-chua-va-giong-chua/