Trích từ Dân Chúa

Kẻ chinh phục

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/02/2019)

"Đừng sợ hãi:
từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta.”

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Đức Giê-su đã chinh phục người Do-thái và người các dân tộc khác bằng nhiều cách khác nhau, trước hết là bằng cách tỏ cho người Do-thái thấy Người là Vị Ngôn Sứ, là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa đã được các ngôn sứ loan báo từ hằng mấy thế kỷ trước. Kế tiếp Đức Giê-su đã chinh phục người ta bằng lối sống thanh bần, khiêm hạ, yêu thương, hài hòa với mọi ngườu, nhất là với những người thấp bé trong xã hội. Đức Giê-su cũng đã chinh phục người ta băng lời nói/bài giảng và việc làm, nhất là bằng các phép lạ trừ quỷ và chũa bệnh. Sau cùng Đức Giê-su đã chinh phục người ta bằng cái chết tự nguyện trên thập giá như một tên tội phạm và cuộc sống lại vinh quang!

Nhưng Đức Giê-su đã không làm một mình công việc chinh phục người ta, mà Người còn chiêu mộ các môn đệ để họ tiếp nối công cuộc chinh phục các tâm hồn ở các thời gian và không gian khác. Vì thế mỗi Ki-tô hữu chúng ta ở thế kỷ XXI này cũng được chọn làm ”kẻ chinh phục người ta” như Si-mon và các môn đệ Gio-an và Gia-cô-bê. Đó là đề tài mà chúng ta nên tập trung suy nghĩ và thực hiện trong tuần thứ 5 Thường Niên năm C này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 5,1-11:

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giê-su để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giê-nê-sa-rét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Si-mon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Si-mon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Si-mon sụp lạy dưới chân Chúa Giê-su và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Si-mon cũng thế. Nhưng Chúa Giê-su phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 5.1-11:

Tiếp gót Đức Giê-su, các Tông đồ đã chinh phục dân Do-thái và các dân ngoại, trước hết bằng cách từ bỏ tất cả (gia đình, nghề nghiệp) mà đi theo Đức Giê-su; kế đến là bằng cách làm chứng về Đức Giê-su cho người Do thái và dân ngọai; sau cùng là bằng cái chết tử đạo ở các miến khác nhau của thế giới đầu Kỷ Nguyên Ki-tô giáo.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 5.1-11:

Các Ki-tô hữu Việt Nam sống giữa cộng đồng Việt gần 100 triệu người. Chúng ta chỉ là thiểu số (tối đa chiếm 7%) nhưng chúng ta có trách nhiệm chinh phục những người đồng hương của chúng ta cho Thiên Chúa.

Muốn chinh phục người ta cho Thiên Chúa thì ngoài lòng nhiệt thành mở mang Nước Chúa và khả năng thuyết phục, chúng ta còn phải có những cái hơn người là: giỏi hơn, giầu hơn và tốt hơn.

- Giỏi là sự hiểu biết về Thánh Kinh, Giáo Lý, Lịch Sử Cứu Độ.

- Giầu không phải là nhều của cải vật chất tiền bạc mà là giầu nhân đức phẩm chất, tình thương hơn người ta. Thế mà hiện nay có nhiều giáo dân sống còn xầu xa ích kỷ hơn người không có đạo!

- Tốt là đời sống tốt lành thánh thiện, biết hy sinh, từ bỏ, khiêm nhường chịu đựng, quảng đạo thứ tha.

Thế mà hiện nay ít người giáo dân có thể nói về Chúa, về Đạo một cách rành mạch cho người khác nghe! Thế mà hiện nay có nhiều giáo dân sống còn xầu xa ích kỷ hơn người không có đạo! Chính vì thế mà công cuộc truyền giáo cúa Giáo Hội Việt Nam có ít kết quả. “Không ai chi cái mình không có” (nemo dat quod non habet) là phương châm có giá trị trong tất cả mọi lãnh vực kiến thức, kinh nghiệm và lối sống tâm linh cũng như truyền đạo!

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 5.1-11:

MỞ ĐẦU:

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã giao cho chúng con sứ mạng chinh phục người ta cho Thiên Chúa. Xin Cha đón nhận lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giê-su để nghe lời Thiên Chúa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này có cơ hội nghe Lời Thiên Chúa từ các sứ ngôn của Người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy dũng cảm tiến công vào thế giới để chinh phục người ta cho Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người lớn bé già trẻ biết thực thi mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đã được Chúa gọi và chọn cho công cuộc truyền giáo, để họ tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa mà thực thi sứ mệnh của mình là chinh phục người ta cho Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Tin Mừng Cứu Độ của Cha cho loài người chúng con và giao phó cho chúng con sứ mạng chinh phục người ta cho Cha.

Xin cho chúng con biết trau dồi và luyện tập không ngừng để có khả năng chinh phục người ta.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài-gòn ngày 06 tháng 02 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//ke-chinh-phuc/