Trích từ Dân Chúa

Ít linh mục nhưng có các Kitô hữu mới tại Uzbekistan

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//it-linh-muc-nhung-co-cac-kito-huu-moi-tai-uzbekistan/