Trích từ Dân Chúa

Hướng Dẫn Giáo Dân Thực Thi Sứ Vụ Thừa Sai

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//huong-dan-giao-dan-thuc-thi-su-vu-thua-sai/