Trích từ Dân Chúa

Huấn dụ của ĐGH mở đầu Thượng HĐGM về giới trẻ

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//huan-du-cua-dgh-mo-dau-thuong-hdgm-ve-gioi-tre/