Trích từ Dân Chúa

Họp Caritas quốc tế cho Sahen tại Senegal về khủng hoảng lương thực

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//hop-caritas-quoc-te-cho-sahen-tai-senegal-ve-khung-hoang-luong-thuc/