Trích từ Dân Chúa

Hội nhập trong phụng vụ và đời sống người bản địa vùng Amazon

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//hoi-nhap-trong-phung-vu-va-doi-song-nguoi-ban-dia-vung-amazon/