Trích từ Dân Chúa

Hội nghị tại Rôma khẩn khoản xin Huấn Quyền “củng cố chúng con trong đức tin”

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//hoi-nghi-tai-roma-khan-khoan-xin-huan-quyen-cung-co-chung-con-trong-duc-tin/