Trích từ Dân Chúa

Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học tại Hoa Kỳ họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập

Gioan Lê Văn Cường

URL: http://danchuausa.net//hoi-linh-muc-tu-si-chung-sinh-viet-nam-du-hoc-tai-hoa-ky-hop-mat-ky-niem-10-nam-thanh-lap/