Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Thần Học bộ Tuyên Thánh công nhận một phép lạ do lời cầu bầu của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-than-hoc-bo-tuyen-thanh-cong-nhan-mot-phep-la-do-loi-cau-bau-cua-chan-phuoc-giao-hoang-phaolo-de-luc/