Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng GM Hoa Kỳ và các nhóm tự do tôn giáo ca ngợi phán quyết của Tòa án Tối cao HK

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-gm-hoa-ky-va-cac-nhom-tu-do-ton-giao-ca-ngoi-phan-quyet-cua-toa-an-toi-cao-hk/