Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Úc chính thức bác bỏ yêu cầu vi phạm ấn tín Bí tích Hòa Giải của Ủy Ban Hoàng Gia

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-uc-chinh-thuc-bac-bo-yeu-cau-vi-pham-an-tin-bi-tich-hoa-giai-cua-uy-ban-hoang-gia/