Trích từ Dân Chúa

Hội đồng Giám Mục Pháp quyết định sửa lại một chữ trong kinh Lạy Cha

Lê Đình Thông

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-phap-quyet-dinh-sua-lai-mot-chu-trong-kinh-lay-cha/