Trích từ Dân Chúa

Hội Đồng Giám Mục Ba Lan tái khẳng định giáo huấn truyền thống của Giáo hội đối với những người ly dị và tái hôn

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hoi-dong-giam-muc-ba-lan-tai-khang-dinh-giao-huan-truyen-thong-cua-giao-hoi-doi-voi-nhung-nguoi-ly-di-va-tai-hon/