Trích từ Dân Chúa

Học Thuyết Xã Hội Công Giáo Và Cộng Đoàn Tu Trì

Nt Maria Lê Thị Kim

URL: http://danchuausa.net//hoc-thuyet-xa-hoi-cong-giao-va-cong-doan-tu-tri/