Trích từ Dân Chúa

Hoạt động bác ái của các nữ tu ở Kabul vì phẩm giá của các trẻ em khuyết tật

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//hoat-dong-bac-ai-cua-cac-nu-tu-o-kabul-vi-pham-gia-cua-cac-tre-em-khuyet-tat/