Trích từ Dân Chúa

Hoa Kỳ và Italia gởi quân sang Nigeria và Niger để tận diệt khủng bố Hồi Giáo Boko Haram

Thành Tâm

URL: http://danchuausa.net//hoa-ky-va-italia-goi-quan-sang-nigeria-va-niger-de-tan-diet-khung-bo-hoi-giao-boko-haram/