Trích từ Dân Chúa

Hồ chí Minh = Lê chiêu Thống, những kẻ rước voi… (2)

Bảo Giang

URL: http://danchuausa.net//ho-chi-minh-le-chieu-thong-nhung-ke-ruoc-voi-2/