Trích từ Dân Chúa

HĐGM Công giáo la tinh Ấn độ nhóm khóa họp 31

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//hdgm-cong-giao-la-tinh-an-do-nhom-khoa-hop-31/