Trích từ Dân Chúa

“Hãy Hiến Tặng Hết Mình”, văn kiện mới nhất của Tòa Thánh về thể thao, Chương Một: Các động lực và mục đích

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//hay-hien-tang-het-minh-van-kien-moi-nhat-cua-toa-thanh-ve-the-thao-chuong-mot-cac-dong-luc-va-muc-dich/