Trích từ Dân Chúa

Hãy để cho Lời Chúa ăn rễ trong tâm hồn chúng ta

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//hay-de-cho-loi-chua-an-re-trong-tam-hon-chung-ta/