Trích từ Dân Chúa

Hành động không được ô nhiễm bởi đạo đức giả, tinh thần thế tục

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//hanh-dong-khong-duoc-o-nhiem-boi-dao-duc-gia-tinh-than-the-tuc/