Trích từ Dân Chúa

Hàng triệu người Công Giáo kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể trên đường phố

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//hang-trieu-nguoi-cong-giao-kieu-minh-thanh-chua-trong-the-tren-duong-pho/