Trích từ Dân Chúa

Gương Mục Tử Nicaragua: các giám mục liều thân xuống đường để ngăn chặn cuộc tắm máu

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//guong-muc-tu-nicaragua-cac-giam-muc-lieu-than-xuong-duong-de-ngan-chan-cuoc-tam-mau/