Trích từ Dân Chúa

Giữ Luật với lòng mến Chúa

Lm Antôn Nguyễn Văn Độ

URL: http://danchuausa.net//giu-luat-voi-long-men-chua/