Trích từ Dân Chúa

Giáo Xứ Paris Mừng Chặng Đường Dài Phó Tế Của Hai Thầy Phạm Bá Nha Và Tạ Đình Chung

Lê Đình Thông

URL: http://danchuausa.net//giao-xu-paris-mung-chang-duong-dai-pho-te-cua-hai-thay-pham-ba-nha-va-ta-dinh-chung/