Trích từ Dân Chúa

Giáo hội Philippines dấn thân giúp đỡ mang hy vọng cho tù nhân Philippines

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-philippines-dan-than-giup-do-mang-hy-vong-cho-tu-nhan-philippines/