Trích từ Dân Chúa

Giáo hội Myanmar kỷ niệm 150 năm các thừa sai Pime đến rao giảng Tin mừng

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-myanmar-ky-niem-150-nam-cac-thua-sai-pime-den-rao-giang-tin-mung/