Trích từ Dân Chúa

Giáo Hội Công Giáo xét xử giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

Lm Nguyễn Tất Thắng, OP

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-cong-giao-xet-xu-giao-si-lam-dung-tinh-duc-tre-em/