Trích từ Dân Chúa

Giáo hội Công giáo Ấn độ chống mọi hình thức “làm cho chết êm dịu”

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-cong-giao-an-do-chong-moi-hinh-thuc-lam-cho-chet-em-diu/