Trích từ Dân Chúa

Giáo hội có đặc tính của người phụ nữ và người mẹ như Mẹ Maria

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-co-dac-tinh-cua-nguoi-phu-nu-va-nguoi-me-nhu-me-maria/