Trích từ Dân Chúa

Giáo hội Chí Lợi, qua thư cuả Đức Giáo Hoàng

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//giao-hoi-chi-loi-qua-thu-cua-duc-giao-hoang/