Trích từ Dân Chúa

Giáng sinh 2018 – Giáo hội Ấn độ kêu gọi quan tâm hơn đến người nghèo

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//giang-sinh-2018-giao-hoi-an-do-keu-goi-quan-tam-hon-den-nguoi-ngheo/