Trích từ Dân Chúa

Giám mục và giáo dân ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về gia đình

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//giam-muc-va-giao-dan-ung-ho-cuoc-trung-cau-dan-y-ve-gia-dinh/