Trích từ Dân Chúa

Giám mục Kenya: Ôm và mở rộng vòng tay với người tị nạn

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//giam-muc-kenya-om-va-mo-rong-vong-tay-voi-nguoi-ti-nan/