Trích từ Dân Chúa

Giám Mục Ái Nhĩ Lan khích lệ một khởi đầu mới trong quan hệ giữa Giáo Hội và nhà nước

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//giam-muc-ai-nhi-lan-khich-le-mot-khoi-dau-moi-trong-quan-he-giua-giao-hoi-va-nha-nuoc/