Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Vai trò tháp tùng của thầy phó tế lúc xông hương là như thế nào?

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net//giai-dap-phung-vu-vai-tro-thap-tung-cua-thay-pho-te-luc-xong-huong-la-nhu-the-nao/