Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Khi nào linh mục bỏ đọc ‘Đây là Mầu nhiệm Đức tin’ ?

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net//giai-dap-phung-vu-khi-nao-linh-muc-bo-doc-day-la-mau-nhiem-duc-tin/